Organization

LIESMARS Administration, Party Committee

Management agency

Party Committee Office

Graduate Work Office

Network and Equipment Technology Office

Research Institution

Research Institute of Aerial and Space Photography
Research Institute of Remote Sensing Information Processing;
Research Institute of Geospatial Information Systems and Services;
Research Institute of 3S Integration and Network Communication;

Cross-laboratory Research Center

Research Center of National Defense Science and Technology
Research Center of Marine Monitoring and Digital Engineering
Training Center of National Spatial Data Infrastructure
Research Center of Satellite Remote Sensing Atmospheric Monitoring International
Shenzhen R & D Center

International Joint Research Center

Sirindhorn International Research Center for Geoinformatics
Wuhan University-Leica Joint Center for Photogrammetry and Remote Sensing
Wuhan University-Oracle Innovation Center for Space Research Database
International Joint Research Center for Geoscience Computing and Analysis
Wuhan University-China Satellite Center for Data Processing and Applied Technology

Achievements transforming enterprises

Wuhan University – GeoStar Information Technology Co., Ltd.
Wuhan LEADOR Spatial Information Technology Co., Ltd.
Wuhan Wuhan University – ZOYON Technology Co., Ltd.
Wuhan Supresoft. Co., Ltd. 


1. Chairman of LIESMARS Academic Committee: Li Deren
Deputy Chairman: Li Jiancheng, Li Pengde

2.  Director of LIESMARS: Chen Ruizhi
Deputy Directors: Wu Huayi, Gong Wei, Cai Liefei
Director Assistant: Li Hanwu, Yang Bisheng, Chen Nengcheng, Sui Haigang

3. Party Secretary of LIESMARS: Yang Xu
Deputy secretary: Wang Zhiliang

4. Research institutions
(1) Research Institute of Aerial and Space Photography (19 people)
Director: Wang Mi
Deputy Directors: Zhang Guo, Huang Xianfeng, Xiao Zhifeng
Members: Li Deren, Jiang Wanshou, Xu Miaozhong, Sui Haigang, Guo Bingxuan, Jin Shuying, Zhang Yeting, Ma Guorui, Du Zhiqiang, Liu Junyi, Sun Kaimin, Pan Jun, Zhang Fan, Zhang Jing, Liu Jin, Wang Yajun
(2) Research Institute of Remote Sensing Information Processing (25 people)
Director: Zhong Yanfei
Deputy Directors: Zhang Lu, Tian Liqiao
Members: Zhang Liangpei, Li Pingxiang, Liao Mingsheng, Qin Qianqing, Yang Jie, Chen Xiaoling, Gong Wei, Zhang Xiaodong, Shao Zhenfeng, Lin Liyu, Huang Xin, Yan Jun, Timo Balz, Luo Bin, Ma Yingying, Zhang Hongyan, Lu Jianzhong, Xia Guisong, Li Xi, Shi Lei, Shi Shuo, Wu Chen
(3) Research Institute of Geospatial Information Systems and Services (26 people)
Director: Chen Nengcheng
Deputy Directors: Chen Jing, Guo Wei, Wang Guoliang
Members: Gong Jianya, Zhu Xinyan, Wu Huayi, Song Aihong, Wang Yandong, Wang Wei, Fan Hong, Shu Hong, Xiong Hanjiang, Liu Lang, Zhuang Yan, Fan Yewen, Liang Cunhu, Xiang Longgang, Le Peng, Deng Yuejin, Wang Chao, Zhang Tong, Guan Xuefeng, Zheng Xianwei, Chen Zeqiang
(4) Research Institute of 3S Integration and Network Communication (14 people)
Director: Yang Bisheng
Deputy Director: Tang Luliang, Xu Yanyan
Members: Xu Zhengquan, Li Bijun, Fang Zhixiang, Shen Weiming, Chong Yanwen, Li Hong, Pan Shaoming, Li Rui, Tang Ge, Chen Biyu
(5) Research Institute of Navigation Positioning and Location Services (9 people)
Director: Liu Jingbin
Deputy Director: Yan Jianguo
Members: Li Fei, Chen Ruizhi, Sun Hongxing, Chen Liang
(6) Eleven Research Office (3 people)
Director: Sui Haigang
Deputy Director: Liu Junyi, Yang Dong
(7) Shenzhen R&D Center
Director: Gong Wei (concurrent)

5. Network and Equipment Management Office
Director: Huang Junhao
Deputy Director: Li Yuguang
Members: Zhang Hua, Bai Fan

6. Party and government office
Director: Wan Aiping
Deputy Director: Shi Lite (concurrent), Qin Xiaohong, Yang Dong
Members: Zhou Hongbo, Zeng Chunmei

7. Graduate Work Office
Vice-Level Investigator: Song Liming
Director: Guan Lin
League Branch Secretary: Wen Zhijie
Members: Wei Min, Li Mengyao, Guo Bo

8. Research Management Office
Director: Chen Liqiong
Members: Ge Yan

9. Geospatial Information Technology Collaborative Innovation Center
Director: Li Deren
Deputy Director: Gong Jianya (concurrent)
Director’s Assistant: Yang Xu (concurrent)
Office Director: Cai Liefei (concurrent)
International Exchange Office Director: Shi lite

10. Cooperative research institutions
Wuhan University – Wuhan Public Security Bureau Joint Research Center for Police Geographic Information and Video Technology
Wuhan University-State Grid Anhui Electric Power Design Institute Grid Engineering Geographic Information Research Center
LIESMARS – Wuhan University GEO Space Big Data Innovation Center
Wuhan University-Wuhan Urban Planning Administration Digital City Joint Laboratory
LIESMARS-PCI Geomatics Advanced Technology Joint R&D Center
Wuhan University – Leica Joint Research Center for Photogrammetry and Remote Sensing
Wuhan University-Oracle Innovation Center for Space Research Database
Wuhan University-Delft University Joint Research Center for Geospatial Information
Wuhan University-China Satellite Center for Data Processing and Applied Technology
Marine Monitoring and Digital Engineering Research Center
International research center for satellite remote sensing atmospheric monitoring, Wuhan University

Ministry of Civil Affairs Key Laboratory for Disaster Reduction and Emergency Engineering
Ministry of Education Joint Research Center for Earth Observation
Sirindhorn International Research Center for Geoinformatics

11.Achievements transforming enterprises
Wuhan University – GeoStar Information Technology Co., Ltd.
Wuhan LEADOR Spatial Information Technology Co., Ltd.
Wuhan Wuhan University – Zhuoyue Technology Co., Ltd.
Wuhan Supresoft. Co., Ltd.
Xiamen Yilijiao Information Technology Co., Ltd.